INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti s Kontaktným formulárom a so spracúvaním Cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: Dobrý Kominár s. r. o.
Sídlo: Plynárenská 17561/3B, 821 09 Bratislava - Ružinov
IČO: 53229177
Telefonné číslo: +421 948 492 375
E-mail: kominarba@kominarba.sk
Zodpovedná osoba: Dominik Kovács

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

Zobraziť viac informácií o cookies

Čo je súbor cookie?

Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

K čomu sa cookies používajú?

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na našej web stránke používame tieto cookies:

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť našu stránku, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil a pod).

Ak chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača).

Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, poprípade si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať.

Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie našej web stránky.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v online kontaktnom formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.

Osobné údaje ktoré sú spracúvané prostredníctvom služby Google Analytics, potrebujeme na analýzu návštevnosti našej webovej stránky, a teda najmä na overenie toho, či je naša web stránka pre Vás a iných užívateľov stále zaujímavá a neklesá jej návštevnosť. Ale ako sme už vyššie spomenuli, všetky získané dáta sú anonymné.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: Nie je

Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP):

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas v kontaktnom formulári, zákazník udeľuje tento súhlas na dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu, alebo do odvolania takého súhlasu.

Analytické informácie (Google Analytics) – doba uchovávania údajov: 14 mesiacov.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúcich sa kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom kontaktovania na e-mailovú adresu kominarba@kominarba.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Kontakt


Dobrý Kominár s. r. o.
Sídlo: Bratislava 
IČO: 53 229 177

0948 492 375
Volať iba počas pracovných hodín

kominarba@kominarba.sk

Pracovné hodiny


Pondelok: 09:00 - 17:00
Utorok: 09:00 - 17:00
Streda: 09:00 - 17:00
Štvrtok: 09:00 - 17:00
Piatok: 09:00 - 17:00
Sobota: Po dohode
Nedeľa: Zatvorené

Po dohode pracujeme aj mimo pracovný čas

Súhlasím so spracovaním údajov.